Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden In 2 Network BV
[Sales Leaders is een handelsnaam van In 2 Network BV]

Bezoekadres: Dr. Willem Dreessingel 112, 6836 CW Arnhem
KvK  nr. 71196021
BTW nr. NL 858617869.B01

Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdrachtnemer: In 2 Network BV
b. Opdrachtgever : De wederpartij van de opdrachtnemer
c. Opdracht : De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden,  offertes en overeenkomsten voor verkoop- en acquistieondersteuning, relatiebeheer en relatiemanagement van In 2 Network BV die worden verzorgd  bij opdrachtgevers. Opdrachtgever dient de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te accepteren.
2.2 Wijzigingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door In 2 Network BV.

Artikel 3 – Geldigheid
3.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en In 2 Network BV.

Bovendien vormen zij een integraal onderdeel van de overeenkomst.
3.2 Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken dient dat schriftelijk te worden vastgelegd.
3.3 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 4 – Offertes
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes vrijblijvend.
4.2 Offertes met een herhalend karakter binden slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
4.3 Een offerte van In 2 Network BV heeft altijd een geldigheidsduur van 15 werkdagen, tenzij anders aangegeven.
4.4 Indien er binnen deze termijn geen overeenstemming is bereikt met In 2 Network BV, kunnen door wederpartij geen rechten meer worden ontleend. Na verloop van 15 werkdagen komen de offertes integraal te vervallen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1 In 2 Network BV verplicht zich de verkoop- en acquistieondersteuning, relatiebeheer en relatiemanagement naar beste vermogen uit te voeren.
5.2 Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt In 2 Network BV geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij aan In 2 Network BV opzet of grove schuld kan worden verweten.

5.3 Indien In 2 Network BV op enig moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waar de schade betrekking op heeft en zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de
verzekeraar van In 2 Network BV in desbetreffend geval wordt uitgekeerd.
5.4 In geen geval is In 2 Network BV aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.

Artikel 6 – Betalingen
6.1 In 2 Network BV verstuurt in overleg met Opdrachtgever de factuur. Bij opdrachten voor langere termijn wordt er voorafgaand aan de opdracht een betalingsplan opgesteld.
6.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Alle leveringen  in deze  Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn exclusief BTW en overige heffingen.
6.4 Reiskosten en reistijd zijn inbegrepen bij de prijzen van het ondersteuningstraject.
6.5 Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend, eventueel per aangetekend schrijven binnen acht  dagen na  dagtekening van de factuur.
6.6 Indien In 2 Network BV de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn heeft ontvangen, dan zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand of
deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen.
6.7 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 160,- te vermeerderen met omzetbelasting (BTW).

Artikel 7– Verplaatsen van data
7.1 Indien opdrachtgever dit wenst kan, in onderling overleg met In 2 Network BV, het traject van verkoop-, acquisitieondersteuning, relatiebeheer en
relatiemanagement tot vier weken voor aanvang van de eerste afgesproken ondersteuningsdag kosteloos worden verplaatst naar een uiterlijk drie maanden later gelegen eind / start datum.

7.2 Vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag is verplaatsing zonder kosten niet mogelijk.

7.3 In geval In 2 Network BV door ziekte verhinderd is wordt het ondersteuningstraject verplaatst naar een nader overeen te komen datum.

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging opdracht
(overmacht)

8.1 In 2 Network BV heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten
aan haar verwijtbare schuld, een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd.

Artikel 9 – Annulering door opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht per aangetekend verzonden brief te annuleren.

9.2 Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag.

9.3 Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de eerste ondersteuningsdag is de opdrachtgever verplicht de helft van de totaalprijs van de opdracht te voldoen.

9.4 In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, het traject tussentijds beëindigt, is de opdrachtgever verplicht het volledige tarief van de opdracht te voldoen.

Artikel 10 – Annulering door In 2 Network BV
10.1 In 2 Network BV kan een opdracht weigeren of de verder opdrachtuitvoering staken, indien het in conflict komt met de algemeen geldende normen en
waarden. In welk geval de opdrachtgever geen tarief in rekening wordt gebracht. Hierbij is een opzegtermijn van twee weken van toepassing.

Artikel 11 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid
11.1 In 2 Network verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht betreffende het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
11.2 Gegevens van deelnemers worden door In 2 Network BV vertrouwelijk behandeld.

Artikel 12.- Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
12.2. Mocht het tot een geschil komen waar partijen onderling niet uit komen, is ieder der partijen bevoegd om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde
rechter.

Artikel 13.- Slotbepaling
13.1. De opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden.
13.2. Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in
stand.

Neem contact op

phone 06 – 30 14 19 37

email info@salesleaders.nl

location_on Dr. Willem Dreessingel 112
6836 CW Arnhem